online predaj: dámske, pánske, pančuchy, pančušky, plavky, podprsenky, bielizeň, nohavičky, body, samodržky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú stránku www.lussy.sk, uskutočňované firmou Andrej Blaško - jenkie, so sídlom Hrubá Borša 98, 92523 Senec, IČO: 44352905, IČDPH: SK1080185106, zapísal Obvodný úrad Senec, (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

 

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim je Andrej Blaško - jenkie, so sídlom Hrubá Borša 98, 92523 IČO: 44352905, IČDPH: SK1080185106 /ďalej len ,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.lussy.sk, elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Všetky ceny ceny sú vrátane 20% DPH.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.lussy.sk

 

Článok II.

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.lussy.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky na 0903 471 933.

2. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu.

3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

4. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajne je to do 3 dní. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru max. do 21dní.  Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

 

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

Slovenská pošta (doporučene po prevode penazí) + 2 €

Slovenská pošta (na dobierku ) + 3,50 €

Kuriérskou spoločnosťou GLS (na dobierku) + 6 €

3. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti GLS a najneskôr do 72 hodín prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že predávajúci Andrej Blaško-jenkie, nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.

4. V prípade objednávky tovaru vo výške nad 50 €, nebude poštovné a balné účtované a tovar bude zaslaný zákazníkovi poštou.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!
Odoslanie zásielky potvrdzuje Andrej Blaško-jenkie e-mailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii -odoslaní zásielky.

Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle Andrej Blaško-jenkie na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)


V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Andrej Blasko - jenkie vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6,64 € (200 Sk).

Poplatky za upomienky:
0,00 € ( 0 SK) - upomienka na zaplatenie č.1 - posielaná emailom aj SMS-kou

1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.2 - posielaná poštou (obyčajne)


1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.3 - posielaná poštou (doporučene)

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke).

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:

26,56 € (800 SK) - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz obchodom

26,56 € (800 Sk) - vystavenie žiadosti na exekučné konanie

obchodom

9,96 € (300 Sk) - podanie návrhu na exekučné konanie

(poplatok exekútora) + ďalšie poplatky exekútora

Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode zrušená alebo obratom znova odoslaná . Pokiaľ kupujúci pokutu nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie pokuty na účet predavajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a obcčianského zákonníka, ktorú predavajúcemu spôsobil.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.lussy.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho, všetky ceny sú vrátane 19% DPH.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

 

Článok V.

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

3. Predavajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok

 

Článok VI.

Predmet reklamácie

1. Predmetom reklamácie môže byť:

- tovar zakúpený u predávajúceho

- poškodený tovar


1. Predmetom reklamácie nemôže byť:

( Nárok na uplatnenie záruky zaniká)

-ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v

dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi

súhlasil,

-uplynutím záručnej doby tovaru,

-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a

mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými

normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou

elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

- predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

 

Článok VII.

Podmienky reklamácie

1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.

2. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

3. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.

4. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.

5. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Vyžiadate si ho e-mailom na obchod@lussy.sk

Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.

5. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.

6. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.

7. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

• Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

• Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu obchod@lussy.sk

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

• Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.

2. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:

• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád

• ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať

• ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

 

ČASŤ III.

 

Záverečné ustanovenia

Článok IX.

1. Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru.

2. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať