Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v KOICentrum : Andrej Blaško - jenkie
1. Všeobecné informácie k ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Andrej Blaško - jenkie ., Hrubá Borša 98, 92523 okr. Senec IČO: 44352905, DIČ: 1080185106.

Andrej Blaško - jenkie si kladie za úlohu zodpovedne chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Nižšie nájdete informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.koikapor.sk, na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania. Prosíme, aby ste si všetky uvádzané informácie dôkladne prečítali.
2. Osobné údaje a ich spracúvanie

Osobné údaje sú také údaje o fyzickej osobe, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len "dotknutú osobu") identifikovať.

Podľa zdrojov, z ktorých pochádzajú rozlišujeme dve skupiny údajov: a) osobné údaje, ktoré nám poskytujú priamo klienti; b) osobné údaje, ktoré neboli získané od klientov, ale pochádzajú z iných zdrojov napr.: IP adresy, údaje z návštevy našej internetovej stránky alebo od nezávislých tretích osôb oprávnených s nimi zaobchádzať a pod.

Podľa právneho základu je spracúvanie osobných údajov zákonné, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; c) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely:

a) Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva Andrej Blaško - jenkie nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa z e-shopu, údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb obchodného charakteru, a to najmä objednania formou e-shopu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami môžu byť obchodní partneri - sprostredkovatelia: firmy ktoré vykonávajú realizácie a prepravné spoločnosti. So sprostredkovateľmi má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov. Zoznam obchodných partnerov je dostupný v sídle prevádzkovateľa.

b) Osobné údaje existujúcich klientov Andrej Blaško - jenkie v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa môžu byť prevádzkovateľom využité aj na marketingové aktivity za účelom propagácie obdobných služieb, zaistenia informačnej bezpečnosti, zasielania marketingových noviniek a informácií, newsletterov, akciových ponúk, spracovania individuálnych ponúk, prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktami. Zákonnosť spracovania týchto údajov je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa poskytnúť adresátom ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie ohľadne najnovších špeciálnych ponúk.

Andrej Blaško - jenkie je povinný uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname oddelene od údajov poskytnutých na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a neoprávneným stranám. Klienti sa môžu z odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť.

Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb.

c) Andrej Blaško - jenkie oslovuje aj potenciálnych zákazníkov napr. prostredníctvom formulárov uverejnených na svojej internetovej stránke. V tomto prípade je nevyhnutným právnym základom pre získanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas musí byť slobodný, konkrétny a jednoznačný. Dotknutá osoba musí vedieť, na aký účel spracovania svoje údaje poskytuje. Dotknutá osoba má právo rozhodnúť sa, či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov. Ku každému konkrétnemu účelu musí byť preukázateľne doložený samostatný súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ bude pri potvrdzovaní súhlasu používať tzv. double-opt-in metódu (t.j. dotknutá osoba bude dostávať reklamné e-maily iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý bude zaslaný na jej e-mailovú adresu, potvrdí aktiváciu danej služby). Prevádzkovateľ je pritom povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, informácie o účele, právnom základe a predpokladanej dobe spracúvania osobných údajov, pre ktorý vyžaduje súhlas, ďalej informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriach príjemcov, ktorým bude osobné údaje poskytovať, ako aj informácie o prípadnom úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny. Dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, že má možnosť udelený súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať. Služby poskytované na internetovej stránke, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú adresované priamo osobám vo veku nižšom ako 16 rokov.
3. Práva dotknutej osoby

Pri získavaní osobných údajov poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe aj ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania, ako sú:

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.
4. Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijal Andrej Blaško - jenkie zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.

Bezpečnostné opatrenia technickej a organizačnej povahy chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Internými predpismi sú pre zamestnancov prevádzkovateľa stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Spracúvanie osobných údajov prebieha automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne. Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje dávať tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.
5. Používanie analytických nástrojov

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Prevádzkovateľ používa remarketingové kódy na zaznamenanie , keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám umožňuje v budúcnosti ponúkať služby cielene prispôsobené predstavám klienta. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať